DREPTURILE   PĂRINȚILOR  CU  COPII  AUTIȘTI

              Legislația română prevede o serie de drepturi pentru copiii și persoanele cu dizabilități, de care copilul  cu autism poate beneficia în baza Certificatului de încadrare în grad de handicap precum și acordarea unei alocații pentru copiii cu dizabilități, în funcție de vârstă.

             Oricare dintre persoanele îndreptațite, care au în întreținere un copil cu dizabilitați, beneficiaza de sprijin lunar din partea organelor competente.

              În România, toți copiii au acces liber și egal la orice formă de educație (Constituția Romaniei, Legea 1/2011, a Educației naționale), indiferent de vârstă, precum și la informații referitoare la diagnostic, recuperare/reabilitare, servicii si programe disponibile. Persoana cu dizabilități, in baza Certificatului de incadrare in grad de handicap, beneficiaza conform legii și de:

 • Acces gratuit la masa și cazare, in internatele școlare
 • Reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă, la cantinele și căminele studențești
 • Acces la servicii educaționale de sprijin;
  • Școlarizare la domiciliu (Ordinul nr. 5575 /2011,  pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respective inființarea de grupe/clase in spitale): invățătorul de sprijin este incadrat cu 4 ore/săptămâna/elev; profesorul de sprijin pentru invățământul gimnazial este incadrat cu 5 ore/săptămâna/elev; profesorul de sprijin pentru invățământul liceal este incadrat cu 6 ore/săptămâna/elev;
  • Invățământ de masă (Ordinul nr. 5574 /2011,  pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați in invățământul de masa): un post de profesor itinerant și de sprijin pentru 8-12 copii/elevi/tineri cu deficiențe moderate sau ușoare și pentru 4-6 copii/elevi/tineri cu deficiențe grave, profunde sau asociate; norma de predare este de 16 ore.
 • Locuri gratuite in tabere de odihnă, o data pe an, indiferent de forma de invățământ
 • Intrare gratuită la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive
 • Rechizite școlare și alocație zilnică de hrană (Hotarârea nr. 1251/2005 privind unele măsuri de imbunătațire a activității de invățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de invățamânt special și special integrat) pentru intreaga perioada a programului școlar
 • Asistență medicală gratuită, medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării; dispozitive medicale gratuite in ambulatorii
 • Servicii gratuite de cazare și masă și pentru insoțitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat, in unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare).

               Persoana sau familia unei persoane cu handicap au dreptul la scutire de la plata impozitului pe cladire și teren, plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataș și mototriciclurilor adaptate handicapului, plata taxei pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru activități economice și viza anuală a acestora,  plata taxei hoteliere pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat.

               Materialul face parte din Broșura “Autismul – mini-ghid pentru familie”, realizată prin proiectul “Și ei trebuie să aiba o șansă!” – Program de sprijin pentru integrarea socială și profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist.  RAA

Informatii despre evaluare și orientare școlară / profesională : CMBRAE – SEOSP